Statut


STATUT STOWARZYSZENIA „CENTRUM NAUK O CZŁOWIEKU”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie „Centrum Nauk o Człowieku”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. O przystąpieniu do tych organizacji decyduje Walne Zebranie Członków.
§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
§ 7
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 8
1. Stowarzyszenie ma charakter naukowy.

2. Stowarzyszenie ma charakter apolityczny, nie jest i nie może być związane z żadną partią polityczną ani organizacją o charakterze wyznaniowym.

3. Stowarzyszenie opiera się na zasadzie wolności badań naukowych i akceptuje pluralizm światopoglądowy swoich członków.Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§ 9
Celami Stowarzyszenia są:
1. kształtowanie warunków dla rozwoju nauk humanistycznych i społecznych, a także popieranie ich rozwoju;
2. stwarzanie warunków dla rozwoju młodych naukowców;
3. pogłębianie wiedzy o naukach humanistycznych i społecznych;
4. wspieranie rozwoju naukowego Członków Stowarzyszenia;
5. krzewienie i popularyzowanie nauk społecznych i humanistycznych poza Członkami Stowarzyszenia;
6. zapewnienie możliwości stałej współpracy naukowej i informacyjnej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, przede wszystkim europejskimi.
§ 10
Dla realizacji celów Stowarzyszenie prowadzi działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem może być:
1. prowadzenie badań naukowych;
2. prowadzenie działalności wydawniczej, translatorskiej, informacyjno-promocyjnej, filmowej, fotograficznej, audiowizualnej;
3. tworzenie i wykorzystywanie stron, portali, blogów i innych narzędzi mediów wirtualnych;
4. współpracę między lokalnymi ośrodkami naukowymi z innych części kraju i świata o tym samym lub podobnym profilu działalności;
5. współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą;
6. branie udziału w kongresach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych poświęconych obszarom będącym przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia;
7. organizowanie zespołów naukowo-badawczych;
8. organizowanie i prowadzenie terenowych wyjazdów badawczych, warsztatów, kursów oraz innych form działalności edukacyjnej, naukowej i popularno-naukowej;
9. organizowanie i wspieranie festiwali, wystaw, promocji oraz innych form działalności kulturalnej i artystycznej;
10. organizowanie i wspieranie seminariów, konferencji, sympozjów, zjazdów, odczytów, wykładów i debat publicznych;
11. prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi;
12. inne formy działalności niewymienione wyżej a służące realizacji celów ujętych w § 9.
Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie posiada Członków:
a. zwyczajnych;
b. wspierających;
c. honorowych.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków;
3. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków;
3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
4. regularnego opłacania składek;
5. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 16
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;
2. wykluczenia przez Zarząd;
3. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Zebraniach Członków przez okres 3 lat;
4. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia;
5. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;
6. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
7. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
8. Osoby skreślone z listy członków Stowarzyszenia z powodów wymienionych w tym paragrafie mogą być ponownie przyjęte do Stowarzyszenia na ogólnych zasadach określonych w statucie.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.
§ 18
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 19
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20
1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lat.
2. Zarząd składa się z 2-4 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 2-4 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

Walne Zebranie Członków
§ 21
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy;
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej;
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2. uchwalanie zmian statutu;
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 23
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 2-4 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezes, sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub na wniosek pozostałych członków Zarządu.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
7. zwoływanie Walnego Zebrania;
8. ustalanie wysokości składek członkowskich.
Komisja Rewizyjna
§ 25
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-4 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub na wniosek pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;
4. wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi, e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności;
5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 27
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie;
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty, granty, zlecenia usług;
d. odsetki bankowe.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd.
Rozdział VI. Sposób reprezentacji
§ 28
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych nieprzekraczających kwoty 10 000 złotych, uprawniony jest każdy członek Zarządu.
2. W sprawach majątkowych powyżej 10 000 złotych uprawnionych do działania w imieniu Stowarzyszenia jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe
§ 29
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 30
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).